“Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào”

Làm bạn với con là điều tôi mong muốn và sẵn sàng hỗ trợ con về mặt tinh thần. Nếu về già không tự lo được cho mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão. Việc ràng con phải sống chung với mình hay sống gần mình chỉ vì mình có một đứa con theo tôi đã không còn phù hợp.