Đi Phiên chợ Xanh khám phá sản phẩm mới và mua nông sản từ nhà sản xuất

Bắt đầu từ tháng 4/2016, đến nay Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) đã tổ chức được 147 Phiên chợ Xanh tử tế, nơi giới thiệu nông sản từ nhà vườn và sản phẩm mới từ các cơ sở, hợp tác xã. Từ chỗ chỉ tổ chức 2 phiên một … More Đi Phiên chợ Xanh khám phá sản phẩm mới và mua nông sản từ nhà sản xuất